Att placera ett gårdsvindkraftverk – regler, tips och information

Att installera ett gårdsvindkraftverk kan vara ett bra sätt att minska elräkningen och bli mer självförsörjande på energi. Men det finns en del saker att tänka på när det gäller placering av verket.

Regler och riktlinjer:

 • Avstånd till bostadshus: Vindkraftverket måste stå minst 4 gånger sin totalhöjd (rotordiameter + tornhöjd) från närmaste bostadshus. I vissa fall kan detta avstånd reduceras till 2 gånger totalhöjden om en bullerutredning visar att ljudnivåerna vid bostadshuset inte överskrider 40 dB(A) under nattetid.
 • Höjdbegränsningar: Vindkraftverk får inte överstiga 20 meter utan tillstånd. Högre verk kan godkännas i vissa fall, men det kräver en mer detaljerad prövning.
 • Skydd av natur och landskap: Vindkraftverk bör placeras så att de inte orsakar betydande skada på natur och landskap.

Tips:

 • Kontakta en leverantör eller installatör av gårdsvindkraftverk för att få aktuell information om gällande regelverk och för att få hjälp med ansökan om bygglov och eventuella tillstånd.
 • Läs mer på Energimyndighetens, Boverkets och Naturvårdsverkets webbplatser.
 • Se till att du har grannars godkännande innan du ansöker om bygglov.
 • Välj en placering med god vindflöde** och minimalt med skugga.
 • Placera verket så att det enkelt kan vippas ner vid behov (t.ex. orkan eller reparationer).
 • Måla inte tornet utan att ha godkänt kulör från byggnadsnämnden.

Förutsättningar för skattefri elproduktion:

För att elproduktionen från ett gårdsvindkraftverk ska vara skattefri krävs att:

 • Verket har en effekt på max 20 kW.
 • Verket producerar max 60 000 kWh el per år.
 • All el producerad av verket förbrukas i den egna fastigheten.

Andra relevanta regelverk:

Förutom ovanstående punkter finns det en rad andra regelverk som kan vara relevanta för installation av ett gårdsvindkraftverk, till exempel:

 • Plan- och bygglagen: Bestämmer om bygglov krävs för verket.
 • Miljöbalken: Kan kräva tillstånd för verket om det bedöms ha en betydande miljöpåverkan.
 • Elsäkerhetslagen: Bestämmer om elinstallationen i verket ska utföras av en behörig elinstallatör.

Här är några användbara länkar:

Dela detta: